• 06-53715371
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy verklaring

Via onze webshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Biostijl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy policy
- wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
- wij je eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
- wij je recht respecteren om je eigen persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Biostijl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 22-05-2018.

 

 

Gebruik van persoonsgegevens
Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van klanten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door jezelf worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

- naam adres en woonplaats gegevens
- telefoonnummer
- factuuradres
- e-mailadres
- betalingsgegevens
- ip-adres
- orderhistorie

 

 

Toegang accountomgeving

Met je account kan je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Biostijl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over onze klanten en hun gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij de gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de, door jezelf, aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jou eigen verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons via of wettelijke verplichting.

Afhandelen bestelling
Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je NAW-gegevens.

Afhandelen betaalverkeer
Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je betaalgegevens.

Communicatie
Om de communicatie omtrent de bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van je persoonsgegevens/contactgegevens.

Uitvoering wettelijke plicht
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij je bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

Marketing (indien toestemming)
Om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen, maken wij gebruik van je persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.

Fraudepreventie
Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.
Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van je bestelling, kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, zoals bijvoorbeeld de vervoerder.

 

 

Contact en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals e-mail, telefoon en social media). Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van je vraag.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf weer kunt afmelden.

 


Publicatie

Wij publiceren je klantgegevens niet.

 

 

Cookies

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Het staat je geheel vrij om cookies uit te schakelen middels je internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

 
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Al onze verbindingen lopen versleuteld via SSL.Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om je bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht). Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij het klantprofiel bewaren totdat je zelf aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat je van deze websites gebruik maakt.Wijzigingen in deze privacy policy
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Het is aan te bevelen deze privacy policy geregeld te raadplegen, zodat je te allen tijde van deze wijzigingen op de hoogte bent.Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kan je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen via onderstaande gegevens. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen via onderstaande gegevens. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, totdat je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen via onderstaande gegevens. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Biostijl. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is het bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 


Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Contactgegevens

Biostijl
Terpwei 1  
9114 AB Driezum  
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mobiel: 06-53715371

 

 


  

Bedrijfsgegevens

Biostijl

Terpwei 1
9114 AB Driezum
info@biostijl.nl
0519-295088 of 06-53715371
KvK-nummer: 66646499
BTW-nummer: NL001426888B08
Bankrekeningnummer:
NL31KNAB 0400 6831 64
 

 

 

facebook 3

 

instagram

 

pinterest

menu mobile

nieuw logo biostijl